Raad van Bestuur

De raad van bestuur van Zorg Vilvoorde bestaat uit 7 leden. Eén bestuurder wordt afgevaardigd door de gemeenteraad van Vilvoorde en vier bestuurders door de raad voor maatschappelijk welzijn van Vilvoorde. Vanaf 2021 maken ook 2 onafhankelijke bestuurders deel uit van de raad van bestuur.

In februari 2019 is een nieuwe raad van bestuur aangesteld. In november 2020 is er een eerste aanpassing en in januari 2021 een tweede aanpassing van de samenstelling ervan.

Op heden zetelen de volgende personen in de raad van bestuur: de heer Johan Serkeyn (Vooruit) als afgevaardigde van de stad Vilvoorde, de heer Thomas De Mey (VLD), de heer Jacques Mevis (Groen), mevrouw Zinab El Jaouhari (Vooruit) en Johanna-Baptista Pelgrims (CD&V) als afgevaardigden van het OCMW Vilvoorde en de heer Luc Kupers en mevrouw Saloua Belahrir als onafhankelijke bestuurders.

De algemeen directeur Lode Peeters woont de vergaderingen van de raad van bestuur bij met raadgevende stem. Hij neemt het secretariaat van de vergaderingen waar.

De raad van bestuur, het directiecomité en de algemeen directeur hebben ook een afsprakennota gesloten. Deze afsprakennota omvat als het ware het engagement van de algemeen directeur en het directiecomité die het mee mogelijk maken voor de raad van bestuur om zijn opdracht te realiseren.

Opdracht van de raad van bestuur

 • Sturen van de organisatie
 • Toezicht en controle uitoefenen
 • Normen en waarden bepalen
 • Verantwoordelijkheid dragen voor acties en beslissingen van de organisatie

In de zittingen van 4/02/2020 resp. 20/02/2020 hebben het directiecomité resp. de raad van bestuur de eerste versie van de afsprakennota goedgekeurd. In de zitting van 22/06/2020 heeft de algemene vergadering ervan kennis genomen.

Begin 2024 is de afsprakennota geactualiseerd en bijgestuurd, mede n.a.v. de publicatie van de hernieuwde “Aanbevelingen goed bestuur in de welzijns- en zorgorganisaties, Social profitorganisaties” van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In de zittingen van 28/02/2024 resp. 28/03/2024 hebben het directiecomité resp. de raad van bestuur de geactualiseerde versie van de afsprakennota goedgekeurd.

Wat betreft de bevoegdheden die gedelegeerd worden aan de algemeen directeur en het directiecomité wordt in deze afsprakennota ook geduid hoe die gerapporteerd worden aan de raad van bestuur.

Onderaan op deze website vind je de link naar de geactualiseerde afsprakennota, zoals goedgekeurd begin 2024.

Onderaan op deze website staat verder de link naar de agenda en de besluitenlijst van de zittingen van de raad van bestuur.

Belangrijkste bevoegdheden

 • Vaststellen van het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling
 • Afsluiten, opzeggen en wijzigen van samenwerkingsovereenkomsten met externe organisaties
 • Niet-gebudgetteerde exploitatie- of investeringsbeslissingen of beslissingen met een totale waarde van boven de 30.000 euro (excl. btw)
 • Aanstelling, ontslag en evaluatie van de algemeen directeur
 • Goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement
 • Aanduiden van bestuurders zonder stemrecht, met raadgevende stem
 • Oprichten van adviescommissies
 • Aanpassing van de dagprijzen, gebruikersvergoedingen, huurbedragen, enz. (behoudens indexering)
 • Wijziging van het opnamebeleid, het toewijzingsbeleid en eventuele voorrangsregels
 • Wijziging van de dienstverlening
 • Vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling
 • Vaststellen van een organisatiebeheersingssysteem

Meer informatie nodig?Neem contact met ons op.