Opname

Wie kan opgenomen worden?

Alle personen die de leeftijdsgrens van 65 jaar hebben bereikt. Uitzonderingen op de leeftijdsgrens zijn mogelijk.

Er worden geen beperkingen gehanteerd qua ideologische, filosofische, politieke of godsdienstige overtuiging van de bewoner. Noch qua etnische afkomst, lidmaatschap van organisaties en groeperingen of financiële draagkracht van de bewoner. De beleving van de overtuiging van de bewoner mag echter niet storend zijn voor het gemeenschapsleven waaraan de bewoner deelneemt.

Opnamevoorwaarden

Volgende opnamevoorwaarden werden vastgelegd door het Zorgbedrijf Vilvoorde:

  • Kandidaat-bewoners met een B- of C-profiel krijgen voorrang op de wachtlijst. Met het formulier ‘indicatiestelling’ (vroeger de katz-schaal) wordt gemeten in welke mate de kandidaat-bewoner hulp nodig heeft bij de handelingen van het dagelijks leven (zich wassen, zich kleden, zich verplaatsen, toiletbezoek,…), alsook in welke mate de kandidaat-bewoner gedesoriënteerd is in tijd en/of ruimte
  • Naast kandidaat-bewoners met een B- of C-profiel wordt ook voorrang gegeven aan kandidaat-bewoners met een D-profiel. Personen met (al dan niet beginnende) dementie komen in aanmerking voor een D-profiel. In dat geval is een diagnostisch bilan van dementie opgemaakt door een neuroloog, psychiater of geriater noodzakelijk.
  • Vilvoordenaars en oud-Vilvoordenaars (max. 5 jaar weg uit Vilvoorde) krijgen voorrang
  • Voor een koppel dient één van beide echtgenoten of levenspartners aan deze voorwaarden te voldoen.

Behandeling van de vraag tot opname

Inschrijving op de wachtlijst

Een opname in WZC Filfurdo is enkel mogelijk na inschrijving op de wachtlijst. De inschrijving kan gebeuren door de kandidaat-bewoner, diens vertegenwoordiger of familie.

Elke vraag tot opname wordt gericht aan de maatschappelijk werkers van het woonzorgcentrum, die de aanvraag individueel onderzoeken. De beslissing over de opname gebeurt op basis van een voorafgaand administratie-, financieel-, sociaal- en medisch onderzoek. Hieruit moet blijken dat de kandidaat-bewoner voldoende werd ingelicht omtrent de verschillende mogelijkheden tot hulpverlening en de daaraan verbonden kosten.

Opnameprocedure

Wanneer er  een woongelegenheid vrijkomt, gaat WZC Filfurdo eerst na welk profiel gezocht wordt. Dit wordt bepaald door de algemene graad van zorgbehoefte en door het beoogde doelpubliek van de afdeling waar de kamer is vrijgekomen.

Binnen de groep kandidaat-bewoners wordt de chronologie van de inschrijving op de wachtlijst gerespecteerd (Vilvoordenaars en oud-Vilvoordenaars hebben voorrang).

Eén van de maatschappelijk werkers neemt dan contact om de verdere opnameprocedure te bespreken.

Indien de kandidaat-bewoner zwaar storend gedrag vertoont, kan hij/zij niet worden opgenomen.

Bij opname wordt een persoonlijke steekkaart ingevuld. Hierop kan ook de godsdienstige, ideologische of filosofische overtuiging vermeld worden.

De opname wordt geconcretiseerd in een schriftelijke opnameovereenkomst waarin onder meer de financiële voorwaarden worden gespecifieerd.

Contact

Filfurdo

Adres
Harensesteenweg 72 , 1800 Vilvoorde
Tel.
02/447 05 00
filfurdo@zorgvilvoorde.be

Volg ons op

Openingsuren