Directiecomité

Het directiecomité van Zorg Vilvoorde assisteert de algemeen directeur bij de uitvoering van het dagelijks bestuur, het voorbereiden van de beleidsrapporten (meerjarenplan en jaarrekening) en het voorbereiden van de rapportering naar de raad van bestuur.

Het directiecomité bestaat uit de volgende medewerkers

  • de heer Lode Peeters, algemeen directeur (en voorzitter van het directiecomité)
  • mevrouw Linda De Bremme, coördinator thuiszorg
  • mevrouw Ann Verhaeren, directeur residentiële ouderenzorg
  • mevrouw Jill De Cock, directeur kinderdagverblijf KaDeeke
  • de heer Wim Robberechts, interne preventieadviseur
  • mevrouw Hilde Matthys, Kwaliteitscoördinator

De raad van bestuur, het directiecomité en de algemeen directeur hebben een afsprakennota gesloten. Deze afsprakennota omvat als het ware het engagement van de algemeen directeur en het directiecomité die het voor de raad van bestuur mee mogelijk maakt om zijn opdracht te realiseren.

Wat betreft de bevoegdheden die gedelegeerd worden aan de algemeen directeur en het directiecomité wordt in deze afsprakennota ook geduid hoe die gerapporteerd worden aan de raad van bestuur.

Onderaan op deze website vind je de link naar de afsprakennota.